Konkurs na nowy slogan reklamowy Magazynu WEDDING!

WEDDING | 2016, 11, 07

Liczymy na Waszą pomoc! Dodaj pod postem konkursowym na FB komentarz z Twoim pomysłem. Slogan musi zawierać frazę „Magazyn WEDDING”. Najciekawszy pomysł nagrodzimy zegarkami marki Daniel Wellington dla Niej i dla Niego! Powodzenia! <3

Aby wziąć udział w konkursie pamiętajcie o polubieniu strony Ślub z WEDDING!

Nagroda:

cl36-stmawes-rg-horz-1024x512

Regulamin konkursu “Slogan reklamowy Magazynu WEDDING” (dalej „Regulamin„)

 • 1. [Organizator]
 1. Organizatorem konkursu „Slogan reklamowy magazynu WEDDING” (dalej „Konkurs”) jest  Leo Project S.C. z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 22, 05-820 Piastów, reprezentujący Magazyn WEDDING i Targi Ślubne WEDDING (dalej „Organizator”).
 2. Konkurs przeprowadzony jest z użyciem mechanizmów portalu społecznościowego Facebook http://www.facebook.com (dalej „Serwis Facebook”) zgodnie z jego regulaminem (https://www.facebook.com/policies/) oraz Promotion Guidelines (https://www.facebook.com/page_guidelines.php).
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
 4. Konkurs jest prowadzony dla Magazynu WEDDING w celu promocji strony  https://www.facebook.com/WEDDINGMAGAZYN (dalej “Strona Konkursowa”).
 5. Osoba, która przystąpiła do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Organizatora w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.
 • 2. [Warunki uczestnictwa w Konkursie]
 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 1 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami pełnoletnimi lub 
posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów 
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (dalej „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
 5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
 6. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, mogą przystąpić do Konkursu. Przystąpienie do konkursu następuje z chwilą spełnienia 
kumulatywnie następujących czynności:

 

  • – zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowaniem go,
  • – kliknięcia przycisku „Lubię to” odnoszącego się do Fanpage https://www.facebook.com/WEDDINGMAGAZYN świadczącego o tym, że uczestnik jest fanem marki w serwisie społecznościowym Facebook,
  • – Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu (dalej „Uczestnik”).

 

 1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na umieszczenie jego danych udostępnionych publicznie na Facebooku (zwłaszcza jak Imię, Nazwisko i avatar), tak aby osoby trzecie miały możliwość porównania osiągniętych wyników, oraz na Stronie Konkursowej, celem poinformowania innych Uczestników o wynikach Konkursu. Zwycięzcy Konkursu zgadzają się na podanie swoich danych: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania oraz adresu do korespondencji do wiadomości Organizatora wysyłając mu w tym celu prywatną wiadomość za pomocą Strony Konkursowej WEDDING lub na adres email wskazany przez przez Organizatora.
 • 3. [Zasady i przebieg konkursu]
 1. Konkurs trwa od godziny 10:00 dnia 16.11.2016 do godziny 15:00 dnia 20.11.2016.
 2. Aby Uczestnik mógł ubiegać się o nagrodę musi spełnić następujące zadania i warunki (dalej “Zadanie konkursowe”):
 1. – uczestnik musi umieścić komentarz pod postem konkursowym <Konkurs na nowy slogan reklamowy Magazynu WEDDING! Liczymy na Waszą pomoc! Dodaj pod tym postem komentarz z Twoim pomysłem. Slogan musi zawierać frazę „Magazyn WEDDING”. Najciekawszy pomysł nagrodzimy zegarkami marki Daniel Wellington dla Niej i dla Niego! Powodzenia! <3

Aby wziąć udział w konkursie pamiętajcie o polubieniu strony Ślub z WEDDING!

Regulamin: http://targislubnewedding.pl/konkurs/fb/>

 1. – komentarz ma być autorskim pomysłem na slogan reklamowy Magazynu WEDDING
 2. – w sloganie musi zostać użyta fraza „Magazyn WEDDING”
 1. Sposób wyborów wyboru zwycięzców:
  1. Organizator będzie oceniał komentarze ze sloganami reklamowymi pod względem prawidłowości formy oraz kreatywności. Najciekawsza odpowiedź zostanie nagrodzona.
 • 4. [Nagrody]
 1. Nagrodami w konkursie są:
  1. – zegarki marki Daniel Wellington dla Niej i dla Niego
 2. Data i sposób przekazania Nagrody Głównej zostanie ustalony indywidualnie ze zwycięzcą. O przyznaniu Nagrody Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu Facebook lub za pośrednictwem wiadomości na adres e-mail podany przez Uczestnika na jego Profilu.
 3. Ze zdobywcą Nagród Organizator kontaktować się będzie w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
 4. Warunkiem wydania Nagrody, jest wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi zwrotnej do Organizatora, w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości z informacją o przyznaniu 
Nagrody.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:
  1. odpowiedzi na wiadomość o wygranej po upływie wyznaczonego terminu,
  2. niepodania danych osobowych w wyznaczonym terminie,
  3. podania błędnych lub niepełnych danych osobowych.
 6. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Uczestnik jest obowiązany do jej zwrotu.
 7. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
 8. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody. W takim przypadki prawo do nagrody przechodzi ona na kolejną osobę, spełniającą warunki Regulaminu Konkursu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub innych podmiotów niezależnych od Organizatora.
 10. W przypadku niemożności przekazania Uczestnikowi nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do pozbawienia Uczestnika prawa do Nagrody i przeniesieniu jej na kolejną osobę biorącą udział w konkursie i spełniającą warunki Regulaminu.
 11. W przypadku niemożności przekazania nagrody żadnemu z Uczestników, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne cele.
 12. W przypadku niemożności przyznania przez Organizatora pierwotnie deklarowanej Nagrody, Uczestnik w porozumieniu z Organizatorem może żądać przyznania nagrody tego samego rodzaju i o tej samej wartości co pierwotnie przyrzeczona przez Organizatora, nie może jednak żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 • 5. [Prawa i obowiązki Uczestników]
 1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika 
Konkursu z udziału w nim.
 3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z 
prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady netykiety.
 4. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej jest wyłącznie Organizator Konkursu, a nie Serwis Facebook. Informacje te, zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 • 6. [Prawa i obowiązki Organizatora]
 1. Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o przebiegu konkursu na Stronie Konkursowej, a w szczególnych przypadkach lub przypadkach określonych niniejszym Regulaminem poprzez wiadomość wysłaną Użytkownikowi w ramach Serwisu Facebook lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej udostępnionego przez Użytkownika na swoim Profilu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, 
którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
 1. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Facebook,
 2. biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w Serwisie 
Facebook,
 3. prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w 
szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
 4. prowadzą działania co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one 
prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania 
Konkursu,
 5. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego 
wizerunek,

 • W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i zapro
  • , które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
  • połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Facebook drogą

  ponuje inną formę Konkursu, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagrody o mniejszej wartości lub gorszej jakości jak pierwotnie przyrzekaną.

 • Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowychelektroniczną,
  2. jakichkolwiek problemów wynikających z działania Serwisu Facebook,
  3. szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z 
interakcjami z Serwisem Facebook,
  4. sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook 
powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook,
  5. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach 
dotyczących praw Uczestników do korzystania z konta w Serwisie Facebooku.

 

 • 8. [Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu]
 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu w Aplikacji Konkursowej, z zastrzeżeniem sytuacji w których nastąpi awaria Serwisu Facebook.
 3. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 4. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, nie będą pogarszać warunków uczestnictwa 
Konkursie i nie będą zmieniać nagród na nagrody o mniejszej wartości lub gorszej jakości jak pierwotnie przyrzekane.
 5. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników 
umieszczając odpowiednie informacje na Stronie Konkursowej.
 6. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.
 7. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym 
Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 
kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 10. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

Tagi: , , , , , ,


MAGAZYN WEDDING

MAGAZYN WEDDING


Miejsce

Na lokalizację Targów Ślubnych WEDDING organizatorzy wybrali warszawski PGE Narodowy - jeden z najbardziej prestiżowych obiektów w Europie.  To tu odbywają się najważniejsze rozgrywki sportowe, najlepsze koncerty i najciekawsze imprezy kulturalne. PGE Narodowy jest więc naturalnym miejscem dla targów ślubnych WEDDING organizowanych z bezprecedensowym rozmachem.

PGE Narodowy

Zapisz się do newslettera

Dlaczego warto?
Jako pierwszy dowiesz się o: licznych konkursach z wartościowymi nagrodami, premierowych pokazach mody, nowych markach i kolekcjach, nowych usługach i produktach, wyjątkowych promocjach i rabatach, prelekcjach z najlepszymi ekspertami z branży

*Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Leo Project Beata Obidzińska, Al. Prymasa Tysiąclecia 48A lok.30, 01-242 Warszawa, NIP – 534- 215 – 25-20 w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Strona stosuje profilowanie użytkowników m.in. za pośrednictwem plików cookies, w tym analitycznych, o czym więcej w Polityce Prywatności.

BIURO ORGANIZATORA
TARGI ŚLUBNE WEDDING

Al. Prymasa Tysiąclecia 48A lok.30
01-242 Warszawa
kontakt@targislubnewedding.pl

MIEJSCE
TARGÓW ŚLUBNYCH WEDDING

PGE NARODOWY
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa