KOKURS BILETOWY – 500 NAGRÓD

WEDDING | 2019, 10, 10

KONKURS „BILETOWY” Targi Ślubne Wedding” 19-20 października  2019

Podczas Targów rozdamy ponad 500 nagród!

W konkursie biletowym będzie można wygrać m.in

FOREO – foreo.com/pl

LAKIERY DO PAZNOKCI  – cuccio.pl

PORCELANA ROSENTHAL – rosenthal.pl

NATURALNE KOSMETYKI – invexremedies.pl

NATURALNE KOSMETYKI I PEELINGI – bodyboom.pl

PORCELANA – lenox-shop.pl

AKCESORIA MĘSKIEakcesoriameskie.pl

VOUCHER O WARTOŚCI 500 PLN na zakup sukni ślubnej w Salonie Sukien Collinter

VOUCHER O WARTOŚCI 500 PLN na kompleksową oprawę ślubną od DecoFlores Pracownia Florystyczna

MAGAZYN WEDDING – najnowsze wydanie od www.slubzwedding.pl

 

 

 

 

 

KONKURS „BILETOWY” Targi Ślubne Wedding” 19-20 października  2019

Uczestnik konkursu wypełnienia formularz konkursowy stanowiący część biletu wstępu na Targi Ślubne Wedding 19-20.10.2019r na PGE Narodowym w Warszawie o treści: numer telefonu

Wypełnioną część biletu uczestnik wrzuca do specjalnie przygotowanej urny na stanowisku forum.slubzwedding.pl  Targów ślubnych Wedding.

Losowanie nagród będzie miało charakter publiczny i odbywać się będzie 2 krotnie każdego dnia 19-20 października 2019

Nagrody w postaci voucherów lub nagród rzeczowych będą do odbioru tylko i wyłacznie w dniach odbywania się Targów Wedding 19-20 października 2019na PGE Narodowym w Warszawie na stoisku Forum.slubzwedding.pl

Zwycięzca przedstawi SMS otrzymanego od organizatora Targów Ślubnych Wedding, i skasuje SMS przy odbiorze nagrody ufundowaną przez sponsora.

 

 

 

KONKURS „BILETOWY” Targi Ślubne Wedding ” 19-20 października 2019
1. Uczestnik konkursu wypełnienia formularz konkursowy stanowiący część biletu wstępu na Targi Ślubne Wedding 19-20.10.2019r na PGE Narodowym w Warszawie o treści: numer telefonu.
2. Wypełnioną część biletu uczestnik wrzuca do specjalnie przygotowanej urny na stanowisku forum.slubzwedding.pl  podczas Targów ślubnych Wedding.
3. Losowanie nagród będzie miało charakter publiczny i odbywać się będzie 2 krotnie 19.10.2019 oraz 2 krotnie 20.10.2019.
4. Nagrody w postaci voucherów lub nagród rzeczowych będą do odbioru w dniach odbywania się Targów Wedding 19-20 października 2019 na PGE Narodowym w Warszawie na stoisku forum.slubzwedding.pl.
5. Zwycięzca przedstawi SMS otrzymanego od organizatora Targów Ślubnych Wedding, i skasuje SMS przy odbiorze nagrody ufundowaną przez sponsora.

KONKURS „BILETOWY” Targi Ślubne Wedding” 19-20 października 2019
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursach organizowanym przez firmę Leo Project z siedzibą w Piastowie przy Al. Wojska Polskiego 22. Firma Leo Project jest wydawcą ogólnopolskiego kwartalnika „WEDDING, właścicielem strony internetowej www.sluzwedding.pl zwanego dalej „Serwisem” oraz organizatorem targów ślubnych WEDDING www.targislubnewedding.pl organizowanych 19-20 pażdziernika 2019 na PGE Narodowym w Warszawie.
2. Wzięcie udziału w konkursach przeprowadzanych za pośrednictwem magazynu „WEDDING” lub Serwisu lub podczas targów ślubnych WEDDING oznacza bezwarunkową zgodę użytkownika na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu. Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, akceptuje ich treść oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Uczestnikiem konkursów organizowanych za pośrednictwem magazynu „WEDDING” lub Serwisu lub przez Targi Ślubne WEDDING, może być każda osoba fizyczna, mająca ukończone osiemnaście lat, zamieszkała w Polsce, za wyjątkiem osób zatrudnionych przez Leo Project oraz członków ich rodzin.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie zadania konkursowego określonego na łamach magazynu WEDDING lub Serwisu www.slubzwedding.pl oraz na stronie www.targislubnewedding.pl lub na fanpage magazynu WEDDING na profilu FB www.facebook.com/WEDDINGMAGAZYN lub podczas targów WEDDING.
5. Warunkiem udziału w konkursach jest podanie prawdziwych danych osobowych.
6. Wszystkie nagrody fundowane są uczestnikom konkursów przez sponsorów. Leo Project jedynie przekazuje nagrody zwycięzcom. Nagrody nie podlegają wymianie na jej równowartość pieniężną.
4. Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez firmę Leo Project w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez firmę działalnością zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z pózn. zm.)
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i inne szkody poniesione przez użytkowników powstałe na skutek korzystania przez nich z Serwisu i uczestnictwa w organizowanym za jego pośrednictwem w konkursach, spowodowane przez problemy techniczne sieci oraz urządzeń wchodzących w skład sieci Internet.
6.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu regulaminu na stronie Serwisu.
7. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursach mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
8. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres: Leo Project Al. Wojska Polskiego 2, 05-820 Piastów , dopisek: reklamacja.
9. Termin do rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
10. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie www.targislubnewedding.pl
11. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego

Dane osobowe

 1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych Uczestników (dalej jako „Dane Osobowe”) jest Organizator, tj. Leo Project z siedzibą w Piastowie przy Al. Wojska Polskiego 22. (dalej jako „Administrator”). Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) zwaną dalej „Ustawą”, oraz zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.
  2. Dane Osobowe dotyczące stanu zdrowia będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu w oparciu o przesłankę, wskazaną w art. 9 ust. 2 lit. e) RODO, poprzez udostępnienie przez osobę, której dane dotyczą zdjęcia konkursowego, o którym mowa w § 4 niniejszego Regulaminu przez okres trwania Konkursu oraz w oparciu o przesłankę w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. f) RODO, w związku z rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji i roszczeń. Pozostałe dane będą przetwarzane w powyższych celach w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust 1 lit. a) i f) RODO. Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane przez Administratora wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w niniejszym ustępie tj. do końca okresu składania reklamacji, nie dłużej jednak niż do czasu usunięcia zdjęć konkursowych z Fanpage Facebook, Strony oraz Konta Instagram Administratora, z zastrzeżeniem, że w przypadku Uczestników, którzy uzyskali prawo do otrzymania Nagrody, ich dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy. Dane zwycięzców, w związku z wydaną nagrodą będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów podatkowych.
  3. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora i ich upoważnieni pracownicy, w związku z ich obsługą. W celu realizacji Promocji dane Uczestnika zostaną także udostępnione operatorom pocztowym lub kurierom. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko ci odbiorcy, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Organizator dba o to aby jego pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
  4. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału w Konkursie.
  5. Ujawnienie Danych Osobowych niektórym odbiorcom skutkuje transferem tych danych do państw trzecich, jednak w każdym przypadku zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone.
 2. Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora, w szczególności z następujących praw: a. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
  – prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
  – prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych Uczestnika, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez niego z prawa do wycofania zgody,
  – prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  – prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko Danych Osobowych dostarczonych Organizatorowi przez Uczestnika),
  – prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).
  7. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących Uczestnikom można kontaktować się z Organizatorem kierując korespondencję na adres jego siedziby

 

 Magazyn Wedding

Magazyn Wedding

Miejsce

Na lokalizację Targów Ślubnych WEDDING organizatorzy wybrali warszawski PGE Narodowy - jeden z najbardziej prestiżowych obiektów w Europie.  To tu odbywają się najważniejsze rozgrywki sportowe, najlepsze koncerty i najciekawsze imprezy kulturalne. PGE Narodowy jest więc naturalnym miejscem dla targów ślubnych WEDDING organizowanych z bezprecedensowym rozmachem.

PGE Narodowy

Zapisz się do newslettera

Dlaczego warto?
Jako pierwszy dowiesz się o: licznych konkursach z wartościowymi nagrodami, premierowych pokazach mody, nowych markach i kolekcjach, nowych usługach i produktach, wyjątkowych promocjach i rabatach, prelekcjach z najlepszymi ekspertami z branży

*Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Leo Project Beata Obidzińska, Al. Prymasa Tysiąclecia 48A lok.30, 01-242 Warszawa, NIP – 534- 215 – 25-20 w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Strona stosuje profilowanie użytkowników m.in. za pośrednictwem plików cookies, w tym analitycznych, o czym więcej w Polityce Prywatności.

BIURO ORGANIZATORA
TARGI ŚLUBNE WEDDING

Al. Prymasa Tysiąclecia 48A lok.30
01-242 Warszawa
kontakt@targislubnewedding.pl

MIEJSCE
TARGÓW ŚLUBNYCH WEDDING

PGE NARODOWY
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa