WYGRAJ !!! OBRĄCZKI ZE ZŁOTA I METEORYTÓW o wartości 7 000 PLN

WEDDING | 2023, 02, 23

„Wzajemne przenikanie się i uzupełnianie swoimi właściwościami dwóch, całkowicie odmiennych rodzajów metalu w obrączkach ślubnych  jest doskonałą metaforą małżeństwa, bo często to co nas najbardziej odróżnia od siebie jest tym co spaja najmocniej.”

GŁÓWNY KONKURS – TARGI ŚLUBNE  

Odwiedź  targislubnewedding.pl – 5 marca 2023 na Stadionie Legii i wygraj wyjątkowe, oryginalne i unikatowe obrączki  model „APODIS”, wykute ręcznie ze złota i meteorytów skuwanych na wzór stali damasceńskiej. 

Wartości nagrody –   7000 PLN ❗️🎁❗️

ZASADY KONKURSU

*Odwiedź podczas Targów Ślubnych – stoisko GALERIA DERECKI

*Wypełnij kartę do głosowania –  opisując w jednym zdaniu ” Dlaczego  do Was powinny trafić „OBRĄCZKI z METEORYTÓW”

*Wrzuć kartę do urny znajdującej się na stoisku GALERIA DERECKI W dniu tragów 5 MARZEC 2023- od godziny 10:00 – do godziny 15:00

Rozwiązanie konkursu w formie losowania odbędzie się na scenie o godzinie 16:30 

 • zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie o wygranej  – musi być na targach, i odebrać voucher ze sceny publicznie

My nie kopiujemy obrączek ślubnych, my je tworzymy. . to motto Pana Sławomira Dereckiego, który od lat tworzy obrączki ślubne, niepowtarzalne obrączki ślubne z meteorytu, obrączki ślubne artystyczne, obrączki w stylu góralskim, obrączki z liniami papilarnymi, damasceńskie obrączki meteorytowe, obrączki rzymskie, obrączki na indywidualne zamówienie.

Galeria Biżuterii Artystycznej Sławomir Derecki znajduje się  w GH „Sky Tower” poziom 0 na ul. Powstańców Śląskich 95 we WROCŁAWIU.

derecki.art

 

 

KUP BILET 👇👇👇👇👇👇

https://slubzwedding.pl/sklep/eventy/kup-bilet/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁY KONKURSU W REGULAMINIE PONIŻEJ:

 

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOUCHER O WRATOŚCI  7 000 PLN NA KOMPLET OBRĄCZEK

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, przeprowadzenia, rozstrzygnięcia oraz rozpatrywania reklamacji konkursu „WYGRAJ VOUCHER” zwanego dalej „Konkursem”. Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięscy.
 2. Organizatorem Konkursu nagrody jest Leo Project z siedzibą w Piastowie przy Al. Wojska Polskiego 22. Firma Leo Project jest wydawcą ogólnopolskiego kwartalnika „WEDDING, właścicielem strony internetowej www.sluzwedding.pl (dalej organizator)
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz ustalenia zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.
 • 2 Miejsce i czas Konkursu
 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej Organizatora www.targislubnewedding.pl (dalej: „Strona”) obsługiwanej przez Organizatora oraz strony https://www.facebook.com/TARGISLUBNEWEDDING na portalu Facebook (dalej „Fanpage Facebook”) oraz strony na portalu Instagram (dalej „Konto Instagram”).
 2. Konkurs rozpoczyna  się i kończy –  dnia 05.03.2023 r. (W GODZINACH 10:00-15:00) ., z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. Powyższy czas trwania Konkursu nie obejmuje czasu na kontakt Organizatora ze zwycięzcą oraz czasu na reklamacje dotyczące Konkursu.
 3. Konkurs w zakresie składania Zgłoszeń trwa dnia 05.03.2023 r. (W GODZINACH 10:00-15:00).
 4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 05.03.2023 r.

5.. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu. W takim przypadku stosowne terminy określone Regulaminem zostaną odpowiednio przedłużone, o czym Organizator poinformuje poprzez Stronę.

 • 3 Warunki wzięcia udziału w Konkursie
 1. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest związana warunkami Regulaminu.
 2. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a także dokonały zgłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 6 pkt a Regulaminu.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie raz. Za zgłoszenie dokonane przez jednego uczestnika rozumie się osobę o określonym imieniu i nazwisku, posiadającą określony adres e-mail oraz profil na portalu Facebook. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 4. Zabrania się stosowania oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie zgłoszeń.
 5. Uczestnikiem Konkursu nie może być członek władz ani pracownik Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny osób wymienionych w niniejszym punkcie (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli).
 6. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

 

ZASADY KONKURSU

*Odwiedź podczas Targów Ślubnych – stoisko GALERIA DERECKI

*Wypełnij kartę do głosowania –  opisując w jednym zdaniu ” Dlaczego  do Was powinny trafić „OBRĄCZKI z METEORYTÓW”

*Wrzuć kartę do urny znajdującej się na stoisku GALERIA DERECKI W dniu tragów 5 MARZEC 2023- od godziny 10:00 – do godziny 15:00

Rozwiązanie konkursu w formie losowania odbędzie się na scenie o godzinie 16:30 

 • zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie o wygranej  – musi być na targach, i odebrać voucher ze sceny publicznie
 • 5 Nagroda
 1. Nagrodą w Konkursie jest voucher na obrączki ślubne. W Konkursie do wygarnia jest tylko 1 (jedna) Nagroda.
 2. Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt. 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.) wartość Nagrody korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 3. Zwycięzca nie może zastrzec szczególnych właściwości przyznanej mu Nagrody, zamiany Nagrody na jej ekwiwalent pieniężny, ani nie może zrzec się Nagrody na rzecz osoby trzeciej.

– Wszystkie nagrody fundowane są uczestnikom konkursów przez sponsorów. Leo Project jedynie przekazuje nagrody zwycięzcom. Nagrody nie podlegają wymianie na jej równowartość pieniężną. Voucher ważny jest 6 miesięcy.

 1. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi.
 2. Zwycięscy zostanie poinformowany o wygranej w rozmowie telefonicznej – odbiór nagrody będzie miało charakter publiczny zwycięzca jest zobowiązany być na obiekcie  Stadion Legii – 5 marca 2023 i odebrać osobiście voucher na scenie głównej.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.
 • 6 Prawa i obowiązki Organizatora
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy: a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
 2. wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników;
 3. podejmowali lub podejmują próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń Formularza albo wykorzystania jego luk lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jego działanie.
 4. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator za pośrednictwem członków Komisji może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową). Podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
 • 7 Prawa własności intelektualnej do Prac Konkursowych
 1. Uczestnik, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie ze Zdjęcia.
 2. Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, w celach związanych z przeprowadzeniem oraz informowaniem o Konkursie.
 3. Licencja zostaje udzielona na wszelkich, znanych w chwili udzielania licencji, polach eksploatacji, w tym w szczególności: a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zdjęcia – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Zdjęcia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

– w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono Zdjęcia – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

– w zakresie rozpowszechniania Zdjęcia w sposób inny niż określony w pkt b. – poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności na Stronie, Fanpage Facebook oraz Konto Instagram.

 1. Udzielenie licencji następuje z chwilą zgłoszenia Zdjęcia do Konkursu.
 2. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego Zdjęcie zostanie wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Zdjęcia przez Organizatora. W razie konieczności, zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające udzielenie licencji do Zdjęcia.
 3. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
 • 8 Dane osobowe
 1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych Uczestników (dalej jako „Dane Osobowe”) jest Organizator, tj. Leo Project z siedzibą w Piastowie przy Al. Wojska Polskiego 22. (dalej jako „Administrator”). Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) zwaną dalej „Ustawą”, oraz zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.
 2. Dane Osobowe dotyczące stanu zdrowia będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu w oparciu o przesłankę, wskazaną w art. 9 ust. 2 lit. e) RODO, poprzez udostępnienie przez osobę, której dane dotyczą zdjęcia konkursowego, o którym mowa w § 4 niniejszego Regulaminu przez okres trwania Konkursu oraz w oparciu o przesłankę w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. f) RODO, w związku z rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji i roszczeń. Pozostałe dane będą przetwarzane w powyższych celach w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust 1 lit. a) i f) RODO. Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane przez Administratora wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w niniejszym ustępie tj. do końca okresu składania reklamacji, nie dłużej jednak niż do czasu usunięcia zdjęć konkursowych z Fanpage Facebook, Strony oraz Konta Instagram Administratora, z zastrzeżeniem, że w przypadku Uczestników, którzy uzyskali prawo do otrzymania Nagrody, ich dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy. Dane zwycięzców, w związku z wydaną nagrodą będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów podatkowych.
 3. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora i ich upoważnieni pracownicy, w związku z ich obsługą. W celu realizacji Promocji dane Uczestnika zostaną także udostępnione operatorom pocztowym lub kurierom. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko ci odbiorcy, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Organizator dba o to aby jego pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
 4. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału w Konkursie.
 5. Ujawnienie Danych Osobowych niektórym odbiorcom skutkuje transferem tych danych do państw trzecich, jednak w każdym przypadku zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone.
 6. Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora, w szczególności z następujących praw: a. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

– prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),

– prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych Uczestnika, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez niego z prawa do wycofania zgody,

– prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

– prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko Danych Osobowych dostarczonych Organizatorowi przez Uczestnika),

– prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących Uczestnikom można kontaktować się z Organizatorem kierując korespondencję na adres jego siedziby
 • 9 Reklamacje
 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później, niż w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora na adres poczty w formie listu poleconego na adres Organizatora. Reklamacja dotycząca przebiegu Konkursu powinna zawierać adres korespondencyjny składającego reklamację, imię i nazwisko, datę wystąpienia i dokładny opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz żądanie.
 3. Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu jej zasadności i wyjaśnieniu przyczyn uzasadniających złożenie reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są przez powołaną przez Organizatora komisję reklamacyjną, w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Organizator powiadomi osobę zgłaszającą reklamacje o wyniku jej rozstrzygnięcia w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania w sposób, w jaki została wniesiona. Wynik postępowania reklamacyjnego, nie pozbawia Uczestnika uprawnienia do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa na drodze sądowej.
 • 10 Przepisy końcowe
 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie nienaruszających podstawowych zasad Konkursu, w tym w szczególności praw nabytych Uczestnika. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 4. W przypadku stwierdzenia złamania przez osobę biorącą udział w Konkursie, w tym jej Uczestnika, zasad Regulaminu lub wpływania przez taką osobę na wynik Konkursu w sposób nieprzewidziany w Regulaminie, Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenie takiego Uczestnika lub pozbawić go prawa do otrzymania Nagrody.
 5. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na stronie internetowej Konkursu, o której mowa w ust. 1 powyżej, przesyłania Zgłoszeń do Konkursu zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie. Usługi opisane w niniejszym ustępie świadczone są nieodpłatnie przez okres trwania Konkursu. Uczestnik może skorzystać z usługi wielokrotnie do czasu zakończenia Konkursu, z zastrzeżeniem że dokonywanie Zgłoszeń do Konkursu możliwe jest wyłącznie w czasie trwania Konkursu, określonym w §2 ust. 2 Regulaminu.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji co do sposobu realizacji usługi opisanej w ustępie 5 powyżej, w sposób wskazany w § 9 Regulaminu. Organizator rozstrzyga reklamacje w sposób i terminie wskazanym w § 9 ust. 3 i 4 Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem usługi opisanej w ust. 5 powyżej treści o charakterze bezprawnym. Uczestnik może wypowiedzieć usługi elektroniczne wskazane powyżej w każdym czasie przed ich realizacją. Korzystanie z usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na Stronie wymaga dostępu do sieci Internet, urządzenia z dowolną przeglądarką internetową.
 7. Ewentualne spory związane z Konkursem powinny być rozwiązane polubownie. Spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane w sądzie powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń Uczestników, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług których korzystają Uczestnicy przy dokonywaniu Zgłoszeń.


KUP BILET

KUP BILET

Zapisz się do newslettera

Dlaczego warto?
Jako pierwszy dowiesz się o: licznych konkursach z wartościowymi nagrodami, premierowych pokazach mody, nowych markach i kolekcjach, nowych usługach i produktach, wyjątkowych promocjach i rabatach, prelekcjach z najlepszymi ekspertami z branży

*Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Leo Project Beata Obidzińska, Al. Prymasa Tysiąclecia 48A lok.30, 01-242 Warszawa, NIP – 534- 215 – 25-20 w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Strona stosuje profilowanie użytkowników m.in. za pośrednictwem plików cookies, w tym analitycznych, o czym więcej w Polityce Prywatności.

BIURO ORGANIZATORA
TARGI ŚLUBNE WEDDING

Al. Prymasa Tysiąclecia 48A lok.30
01-242 Warszawa
kontakt@targislubnewedding.pl

MIEJSCE
TARGÓW ŚLUBNYCH WEDDING

Stadion Miejski Legii Warszawa

im. Marszałka J. Piłsudskiego

UL. Łazienkowska 3

00-449 Warszawa

https://legia.com/stadion