Regulamin dla odwiedzających

REGULAMIN DLA ODWIEDZAJĄCYCH TARGI ŚLUBNE WEDDING
§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Regulamin obowiązuje Odwiedzających Targi organizowane przez firmę
Leo Project, Al. Wojska Polskiego 22, 05-820 Piastów NIP: 534-215-25-20 zwaną dalej „Organizatorem”. Targi zwane są również dalej „wydarzeniem”.
2) Regulamin określa warunki wstępu oraz przepisy porządkowe, które obowiązują Odwiedzających podczas trwania Targów.
3) Regulamin dostępny jest w siedzibie Leo Project, Al. Wojska Polskiego 22, 05-820 Piastów w Punkcie informacyjnym Targów w miejscu ich organizacji, a także na stronie www.targislubnewedding.pl
4) Wstęp na teren Targów i innych wydarzeń towarzyszących Targom oznacza akceptację przez Odwiedzającego niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie się do przestrzegania jego postanowień.
5) Targi są organizowane na terenie PGE Narodowy al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa

§2.

ZASADY WSTĘPU

1) Szczegółowe zasady wstępu obejmują m.in. informacje o: terminach i godzinach otwarcia Targów i wydarzeń towarzyszących, o recepcji, rodzajach dokumentów wstępu dla Odwiedzających, miejscach rejestracji Odwiedzających.
2) Wstęp na teren Targów podlega opłatom, regulacji, a czasami ograniczeniom w zależności od wydarzeń towarzyszących wydarzeniu.
3) Wstęp na teren Targów jest bezpłatny dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów po wcześniejszej rejestracji poprzez System Rejestracji Mediów na stronie www.targislubnewedding.pl lub na miejscu w Punkcie informacyjnym Targów.
4) W ramach Targów mogą odbywać się prelekcje, warsztaty, wykłady, szkolenia itp. –
5.)Odwiedzający wraz ze wstępem na teren Targów wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku przez ekipy fotograficzne/filmowe współpracujące z Organizatorem. Odwiedzający jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Leo Project, Al. Wojska Polskiego 22, 05-820 Piastów ich wizerunku. Zgoda obejmuje nieograniczone w czasie, nieograniczone co do terytorium oraz nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie przez Leo Project, Al. Wojska Polskiego 22, 05-820 Piastów wizerunku Odwiedzającego zawartego na filmie oraz zdjęciach powstałych w trakcie Targów, w celu promocji Targów oraz promocji działalności Leo Project, Al. Wojska Polskiego 22, 05-820 Piastów . Filmy oraz zdjęcia mogą być zamieszczane w szczególności na stronie internetowej Organizatora, na Facebooku, Instagramie oraz kanale youtube.

6) W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) – dalej „RODO”, Organizator informuje, że:

REGULAMIN DLA ODWIEDZAJĄCYCH TARGI ŚLUBNE WEDDING

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych: a) imienia i nazwiska, b) adresu e-mail, c) nr telefonu, d) wizerunku, jest Leo Project, Al. Wojska Polskiego 22, 05-820 Piastów
(dalej „Administrator”). Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem następującego adresu e-mail: kontakt@targislubnewedding.pl

2) Pani/Pana Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami RODO, w celu przeprowadzenia i organizacji przez Leo Project, Al. Wojska Polskiego 22, 05-820 Piastów Targów oraz w celach związanych z promocją Targów i działalności Administratora.
3) Pani/Pana Dane Osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”.
4) Dane Osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub złożenia przez Panią/Pana wymagającego uwzględnienia żądania usunięcia tych danych, ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu względem ich przetwarzania.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 6) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Administrator informuje, że lista kontaktowa zarejestrowanych Odwiedzających może być udostępniona organizatorom wydarzeń towarzyszących Targom.
7. Wstęp na teren targów jest płaty. Cena biletu zakupionego przez Kupującego na oznaczone Targi Ślubne Wedding, zgodna z cennikiem obowiązującym w momencie zakupu, zawierająca podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Bilet można nabyć w dniu imprezy w kasach targowych lub online na stronie https://slubzwedding.pl/sklep

 

§3.

INNE USŁUGI I ŚWIADCZENIA DLA ODWIEDZAJĄCYCH

1. Bezpłatny Katalog Targowy tylko dla osób odwiedzających Targu, jest dystrybuowany bezpłatnie w Punkcie Informacyjnym Targów i przy kasach biletowych.
2. Goście mogą otrzymać, wraz z dokumentem wstępu, pakiet dodatkowych świadczeń (wydawnictwa, wstęp na wydarzenia towarzyszące, itd.) będących w ofercie Targów.
3. Podczas Targów Odwiedzający mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji, porad, doradztwa itd. przewidzianych w Programie Targów.
4. W celu ułatwienia zwiedzania targów lub innych wydarzeń Organizator dokonuje jednolitego oznaczenia stoisk wystawców (nie dotyczy stanowisk o zabudowie indywidualnej). W Katalogu Targowym prezentowany jest plan lokalizacji stoisk/mapa sytuacyjna wydarzenia.

REGULAMIN DLA ODWIEDZAJĄCYCH TARGI ŚLUBNE WEDDING

§4.
PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Odwiedzający mogą przebywać na terenie Targów tylko w terminach i godzinach otwarcia wystawy – szczegółowy harmonogram znaleźć można na stronie www.targislubnewedding.pl 2. Fotografowanie, filmowanie oraz wykonywanie rysunków pojedynczych stoisk i eksponatów wymaga uprzedniej zgody Organizatora. Jeżeli wspomniane czynności będą powodować zakłócenia w organizacji i przebiegu Targów lub wydarzeń towarzyszących, Organizator wyda polecenie ich wstrzymania/zaprzestania. Osoby, które nie zastosują się do niniejszego punktu, mogą zostać wyprowadzone z terenu Targów na polecenie Organizatora.
3) Zabronione jest prowadzenie przez Odwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
4) Na terenie Targów obowiązują zakazy:
a) wnoszenia i używania: broni, materiałów pirotechnicznych, szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, innych materiałów stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;
b) wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających; c) zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);
d) wprowadzania zwierząt, a także deskorolek, rowerów, itp., chyba że jest to dozwolone przez Organizatora na niektórych wydarzeniach z uwagi na ich specyfikę;
e) palenia wyrobów tytoniowych w pawilonach wystawienniczych, konferencyjnych, z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych;
f) zanieczyszczania terenu Targów odpadami wygenerowanymi przez siebie;
g) niszczenia infrastruktury.
5) Osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego albo próbujące wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na teren Targów.
6) W razie nieprzestrzegania zakazów wymienionych w ust. 5 pkt. a) – g), Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wyprowadzenia Odwiedzającego z terenu Targów i uniemożliwienia ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji.
7) Odwiedzający są zobowiązani do:
a) respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej;

REGULAMIN DLA ODWIEDZAJĄCYCH TARGI ŚLUBNE WEDDING

b) wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby PGE Narodowego ze względów organizacyjnych albo konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Targów;
c) usuwania wygenerowanych przez siebie odpadów i ich wrzucania do pojemników do tego przeznaczonych;
d) dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać na terenach Targów tylko pod opieką osób dorosłych (rodziców, opiekunów).

§5.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE

1) Organizatorzy Targów zastrzegają sobie prawo do odwołania, skrócenia albo przełożenia daty organizacji Targów i zobowiązują się do poinformowania o tym ze stosownym wyprzedzeniem na stronie www.targislubnewedding.pl

2) Odwiedzający jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia przez siebie wnoszonego na teren Targów przed ewentualnymi szkodzeniami lub utratą, na własny koszt i ryzyko (np. klucze, dokumenty, bagaż podręczny, laptop, sprzęt fotograficzny, telefon komórkowy, itd.)
3) 3. Odwiedzający ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzenie szkód w mieniu Organizatora Targów (uszkodzenia, ubytki, itd.). Oceny szkód dokonuje poszkodowany w obecności Organizatora i Odwiedzającego lub jego przedstawiciela, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole.
4) 4. Za bezpieczeństwo dzieci do lat 13 przebywających na terenach Targów odpowiadają ich rodzice lub dorośli opiekunowie.
5) . Opiekun zorganizowanej grupy ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznych i jest zobowiązany do egzekwowania od podopiecznych przestrzegania przepisów porządkowych.
6) Odwiedzający dokonujący zakupu biletów online ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych, zwłaszcza adresu e-mail.
§6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Organizator zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach Regulaminu i ogłaszania jego tekstu jednolitego na stronie www.targislubnewedding.pl danego wydarzenia.
2) 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie maja zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.

REGULAMIN DLA ODWIEDZAJĄCYCH TARGI ŚLUBNE WEDDING

3) Dla rozstrzygania sporów z kontrahentami zagranicznymi przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

Miejsce

Na lokalizację Targów Ślubnych WEDDING organizatorzy wybrali warszawski PGE Narodowy - jeden z najbardziej prestiżowych obiektów w Europie.  To tu odbywają się najważniejsze rozgrywki sportowe, najlepsze koncerty i najciekawsze imprezy kulturalne. PGE Narodowy jest więc naturalnym miejscem dla targów ślubnych WEDDING organizowanych z bezprecedensowym rozmachem.

PGE Narodowy

Zapisz się do newslettera

Dlaczego warto?
Jako pierwszy dowiesz się o: licznych konkursach z wartościowymi nagrodami, premierowych pokazach mody, nowych markach i kolekcjach, nowych usługach i produktach, wyjątkowych promocjach i rabatach, prelekcjach z najlepszymi ekspertami z branży

*Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Leo Project Beata Obidzińska, Al. Prymasa Tysiąclecia 48A lok.30, 01-242 Warszawa, NIP – 534- 215 – 25-20 w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Strona stosuje profilowanie użytkowników m.in. za pośrednictwem plików cookies, w tym analitycznych, o czym więcej w Polityce Prywatności.

BIURO ORGANIZATORA
TARGI ŚLUBNE WEDDING

Al. Prymasa Tysiąclecia 48A lok.30
01-242 Warszawa
kontakt@targislubnewedding.pl

MIEJSCE
TARGÓW ŚLUBNYCH WEDDING

PGE NARODOWY
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa