Konkurs marki CHANGE Lingerie „Wasz piękny weekend”!

WEDDING | 2019, 10, 07

Konkurs – Wasz piękny weekend!

♥Zrób zdjęcie i pokaż nam, jak wspaniale spędzasz weekend z narzeczonym, narzeczoną, mężem, żoną,  kolegą, koleżanka, mamą, przyjaciółmi…

♥ Zamieść je w komentarzu pod  postem konkursowym na⇒ www.facebook.com/WEDDINGMAGAZYN i wygraj jeden z 3 voucherów na zakup ekskluzywnej bielizny marki CHANGE Lingerie o wartości 200 PLN, a organizatorzy Targi Ślubne Wedding 19-20 października 2019 PGE Narodowy dorzuca do wygranej 1 podwójne zaproszenie na targi.

♥Będzie nam bardzo miło, jeśli udostępnisz ten post oraz polubisz nasze profile: www.facebook.com/WEDDINGMAGAZYN                               www.facebook.com/changepolska

♥ Autorzy  najciekawszych/najzabawniejszych zdjęć wygrywają 1 voucher i 1 podwójne zaproszenie na Targi Ślubnej Wedding

#KONKURS trwa od 10.10.2019 r. od godz. 23:59. do 16.10.2019 r. do godz. 23:59 Powodzenia!

 

REGULAMIN KONKURSU „WASZ PIĘKNY WEEKEND”

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez firmę Leo Project z siedzibą w Piastowie przy Al. Wojska Polskiego 22. Firma Leo Project jest wydawcą magazynu WEDDING, właścicielem strony internetowej www.sluzwedding.pl zwanego dalej „Serwisem” oraz organizatorem targów ślubnych Wedding www.targislubnewedding.pl organizowanych 19-20 PAŹDZIERNIK 2019 na PGE Narodowym w Warszawie.

 • Wzięcie udziału w konkursie przeprowadzanych za pośrednictwem magazynu „WEDDING” lub Serwisu lub podczas targów ślubnych Wedding oznacza bezwarunkową zgodę użytkownika na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu. Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, akceptuje ich treść oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • Uczestnikiem konkursów organizowanych za pośrednictwem magazynu „WEDDING” lub Serwisu lub przez Targi Ślubne Wedding, może być każda osoba fizyczna, mająca ukończone osiemnaście lat, zamieszkała w Polsce, za wyjątkiem osób zatrudnionych przez Leo Project oraz członków ich rodzin.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest spełnienie wszystkich warunków konkursu.
 • Nagrodą jest 1 vouchery o wartości 200 PLN na zakup bielizny marki Change Lingeriee .
 • Fundatorem nagrody – vouchera jest firma Change Lingeriee , Port Łódź, ul. Pabianicka 245, 93-457 Łódź
 • Najciekawsze/najśmieszniejsze zdjęcie uczestnika zamieszczone pod postem konkursowym wygrywa – 3 zwycięzców wybiorą  organizatorzy konkursu redakcja magazynu Wedding/redakcja Serwisu
 • Zwycięscy zostanie poinformowany o wygranej za pomocą FB
 • Wszystkie nagrody fundowane są uczestnikom konkursów przez sponsorów. Leo Project jedynie przekazuje nagrody zwycięzcom. Nagrody nie podlegają wymianie na jej równowartość pieniężną.
 • .Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez firmę Leo Project w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez firmę działalnością w zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”)
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i inne szkody poniesione przez użytkowników powstałe na skutek korzystania przez nich z Serwisu i uczestnictwa w organizowanym za jego pośrednictwem w konkursach, spowodowane przez problemy techniczne sieci oraz urządzeń wchodzących w skład sieci Internet.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu regulaminu na stronie Serwisu.
 • .Regulamin nie stanowi oferty umownej ani wzorca umowy;
 • .Uczestnik konkursu zwany dalej „Uczestnikiem” – pełnoletnia osoba fizyczna (ukończony 18 rok życia), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook, która zgłosi swoje uczestnictwo w Konkursie poprzez zamieszczenie Pracy konkursowej na stronie Organizatora https://www.facebook.com/WEDDINGMAGAZYN/ w terminie od dnia 10.2019 r. od godz. 23:59. do 16.10.2019
 • Praca konkursowa – fotografia, której jedynym autorem jest Uczestnik, obrazująca jak spędza weekendowy czas, w formacie jpg, png.
 • Organizator zastrzega, że jeden Uczestnik może zamieścić tylko jedną pracę (fotografię) na podanym portalu społecznościowym (wyłącznie Facebook) Organizatora, a zgłoszone na Konkurs zdjęcia nie mogą być przetworzone elektronicznie lub być fotomontażem.
 • Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikom jakichkolwiek kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym wykonania umieszczanych zdjęć, a Uczestnik nie jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu ich zamieszczania na swoim portalu społecznościowym (wyłącznie Facebook) Organizatora, a zgłoszone na Konkurs zdjęcia nie mogą być przetworzone elektronicznie lub być fotomontażem.
 • Nadsyłane zdjęcia nie może naruszać przepisów prawa oraz ogólnie przyjętych norm społecznych i obyczajowych, w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich, zawierać treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, dyskryminujące, godzące w uczucia religijne lub polityczne, propagujące przemoc, nienawiść oraz pornografię. W przypadku naruszenia norm określonych w niniejszym ustępie Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
 • Z chwilą umieszczenia swoich zdjęć na portalu społecznościowym Facebook (należącym do Organizatora) Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z umieszczonych przez siebie zdjęć, bez ograniczeń terytorialnych, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji: a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie poprzedzającym – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; d. na wszelkich innych polach eksploatacji znanych w momencie udzielenia licencji. 8. Licencja udzielana jest bezterminowo. 9. Pola eksploatacji, o których mowa powyżej obejmują w szczególności publikowanie wypowiedzi poszczególnych Uczestników oraz nadesłanych zdjęć w sieci Internet, w tym na profilu Organizatora w serwisie Facebook https://www.facebook.com/WEDDINGMAGAZYN/
 • Uczestnik oświadcza i zapewnia, że wykonał nadesłane zdjęcia samodzielnie oraz że przysługują mu do niej w całości autorskie prawa majątkowe i osobiste, jako całości, jak również do jej poszczególnych części. Uczestnik zapewnia również, że nadesłane przez niego zdjęcia nie naruszą praw osób trzecich (w tym praw własności intelektualnej lub praw do wizerunku) oraz że są one wolne od jakichkolwiek obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich, a także że nie udzielił on licencji na korzystanie z nadesłanych zdjęć, ani że żaden z ich elementów nie było w przeszłości wykorzystane na potrzeby innego konkursu, organizowanego przez Organizatora lub osoby trzecie.
 • Uczestnik oświadcza i zapewnia, że w przypadku utrwalenia na nadesłanych zdjęciach wizerunku osoby trzeciej, posiada zgodę tej osoby na publikację jej wizerunku w zakresie niezbędnym do udziału w Konkursie oraz przeniesienie tej zgody na Organizatora.
 •  W wypadku, gdy którekolwiek z oświadczeń złożonych powyżej okazało się niepełne, nieprawdziwe lub nierzetelne, Uczestnik ponosi względem Organizatora odpowiedzialność za wszelkie szkody (bezpośrednie oraz pośrednie, w tym również utracone korzyści), wynikające z takiego stanu rzeczy.
 • Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, czy tez promocyjną, zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629 ze zm.). 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook oraz Instagram ani z nimi związany. Właściciel tego serwisu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Konkursu. Każdy Uczestnik w zwalnia serwis Facebook i Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności
 • Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursach mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres: Leo Project Al. Wojska Polskiego 2, 05-820 Piastów , dopisek: reklamacja.
 • Termin do rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
 • Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie www.targislubnewedding.pl
 • W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego

 

 

 

 

 

 

 

 Magazyn Wedding

Magazyn Wedding

Miejsce

Na lokalizację Targów Ślubnych WEDDING organizatorzy wybrali warszawski PGE Narodowy - jeden z najbardziej prestiżowych obiektów w Europie.  To tu odbywają się najważniejsze rozgrywki sportowe, najlepsze koncerty i najciekawsze imprezy kulturalne. PGE Narodowy jest więc naturalnym miejscem dla targów ślubnych WEDDING organizowanych z bezprecedensowym rozmachem.

PGE Narodowy

Zapisz się do newslettera

Dlaczego warto?
Jako pierwszy dowiesz się o: licznych konkursach z wartościowymi nagrodami, premierowych pokazach mody, nowych markach i kolekcjach, nowych usługach i produktach, wyjątkowych promocjach i rabatach, prelekcjach z najlepszymi ekspertami z branży

*Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Leo Project Beata Obidzińska, Al. Prymasa Tysiąclecia 48A lok.30, 01-242 Warszawa, NIP – 534- 215 – 25-20 w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Strona stosuje profilowanie użytkowników m.in. za pośrednictwem plików cookies, w tym analitycznych, o czym więcej w Polityce Prywatności.

BIURO ORGANIZATORA
TARGI ŚLUBNE WEDDING

Al. Prymasa Tysiąclecia 48A lok.30
01-242 Warszawa
kontakt@targislubnewedding.pl

MIEJSCE
TARGÓW ŚLUBNYCH WEDDING

PGE NARODOWY
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa