KONKURS – do wygrania ekskluzywna suknia ślubna szyta na miarę


WYGRAJ SUKNIE ŚLUBNĄ o wartości do 15 000 PLN z autorskiej kolekcji Moszczyński Design – MD Atelier

Kamil Moszczyński to uznany kostiumograf, stylista gwiazd i projektant. Na swoim koncie ma stylizacje największych gwiazd polskiego show biznesu, kostiumy do licznych produkcji telewizyjnych oraz sesji zdjęciowych dla polskiej i zagranicznej prasy.

Najnowsza kolekcja ślubna 2024 Moszczyński Design MD Atelier to połączenie wybiegowych trendów z ponadczasową klasyką. Charakteryzuje się unikatowymi, różnorodnymi  projektami, najwyższą jakością tkanin, ręcznie wykonanymi zdobieniami oraz dbałością o każdy najmniejszy szczegół.

ZASADY KONKURSU

Dzień Ślubu to jeden z najważniejszych dni w Waszym życiu m.in. dlatego, że tego dnia składacie sobie przysięgę małżeńską. Wykażcie się kreatywnością i stwórzcie własną, osobistą PRZYSIĘGĘ MAŁŻEŃSKĄ! – najciekawsza, najpiękniejsza, najbardziej kreatywna przysięga małżeńska WYGRYWA!

 

Co należy zrobić?

Udostępnić na swoim profilu FB lub IG  grafikę Targów Ślubnych Wedding –  grafiki do pobrania:

Wypełnić i Wydrukować kartę konkursową z wpisanym na niej, autorskim tekstem PRZYSIĘGI MAŁŻEŃSKIEJ

 

KARTA KONKURSOWA do pobrania

 

Konkurs trwa – do godz. 14:30 w dniu 22.10.2023r. podczas trwania Targów Ślubnych Wedding.

Podczas trwania Targów Ślubnych Wedding odwiedź stoisko Moszczyński Design – MD Atelier (stoisko nr 2) i wrzuć do specjalnej urny swoją wydrukowaną kartę konkursową (lub pobierz ją i wypełnij na stoisku organizatora targów)– karty można wrzucać od godz. 10:00 do godz.14:30. (w dniu targów)

Autor najciekawszej, najpiękniejszej, najbardziej kreatywnej przysięgi małżeńskiej WYGRYWA!

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu targów 22.10.2023, na scenie głównej ok. godz. 16:30 po pokazie kolekcji ślubnej Moszczyński Design – MD Atelier.

Miło będzie jak zaobserwujesz profil fundatora nagrody na IG: Moszczyński Design – MD ATELIER ♥

Każdy z biorących udział w konkursie musi zapoznać się i zaakceptować regulamin konkursu .

Regulamin poniżej:

REGULAMIN

Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest: Moszczyński Design Kamil Moszczyński  ul. Widok 16 lok 13 00-023 Warszawa NIP
7451854446 REGON . 387066460 właściciel marki Moszczyński Design – MD Atelier

  1. Czas trwania konkursu:  do 22.10.2023 do godz. – 14:30
  2. Miejsce konkursu: Targi Ślubne Wedding – PGE Narodowy – Biznes Klub, Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
  3. Warunki uczestnictwa: każda Osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych   w Regulaminie Konkursu. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby będące pracownikami Organizatora Konkursu oraz Targów Ślubnych Wedding . Do udziału w konkursie konieczne jest posiadanie konta w serwisie Facebook.com lub Instagram.com.
  4. Nagroda: zaprojektowanie i uszycie sukni ślubnej w Moszczyński Design – MD Atelier o wartości do 15 000 PLN brutto
  5. Zadanie konkursowe:

A) Udostępnij na swoim profilu FB lub IG grafikę Targów Ślubnych Wedding

B) Wypełnij i Wydrukuj kartę konkursową z wpisanym na niej, autorskim tekstem PRZYSIĘGI MAŁŻEŃSKIEJ – tu do pobrania:  KARTA KONKURSOWA

C) Podczas trwania Targów Ślubnych Wedding  odwiedź stoisko Moszczyński Design – MD Atelier (stoisko nr 2) i wrzuć do specjalnej  urny swoją wydrukowaną kartę konkursową ( (lub pobierz ją i wypełnij na stoisku organizatora targów)– karty można wrzucać od godz. 10:00 do godz.14:30.

D) Autor najciekawszej, najpiękniejszej, najbardziej kreatywnej przysięgi małżeńskiej WYGRYWA!

E) Zwycięzcę wyłoni jury powołane przez Organizator Konkursu.

F) Zwycięzca Konkursu o wygranej zostanie poinformowany telefonicznie.

G) Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie Zwycięzcy konkursu  nastąpi w dniu Targów Ślubnych Wedding 22.10.2023 ok. godz. 16:30 na scenie głównej – Targów Ślubnych Wedding – PGE Narodowy Biznes Klub, Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa

H) W celu odbioru vouchera na zaprojektowanie i uszycie sukni w Moszczyński Design – MD Atelier do wartości 15 000 PLN – Zwycięzca zobowiązany jest być obecnym o godz. 16:30 przy scenie głównej Targów Ślubnych Wedding – PGE Narodowy Biznes Klub, Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa

I) Nagroda : suknia ślubna wartości do 15 000 PLN z autorskiej kolekcji Moszczyński Design – MD Atelier – nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny.

J) Organizator Konkursu funduje nagrodę w postaci tylko 1 sukni ślubnej o wartości do 15 000 PLN z autorskiej kolekcji Moszczyński Design – MD Atelier. Z racji tego, że zadaniem konkursowym jest napisanie unikatowego, autorskiego tekstu PRZYSIĘGI MAŁŻEŃSKIEJ wygrywa tylko 1 osoba. Wrzucenie do urny 2 kart konkursowych z tym samym tekstem Przysięgi Małżeńskiej będzie jednoznaczne z ich anulowaniem. Nagroda jest 1 i zwycięzcą konkursu może być tylko 1 osoba -zatem na karcie konkursowej może widnieć tylko 1 osoba – tekst musi byc autorski czyli napisany przez 1 osobę: Pannę Młodą lub Pana Młodego. W sytuacji kiedy w konkursie chce wziąć udział i Pan Młody i Panna Młoda – do urny wrzucają swoje autorskie teksty przysięgi małżeńskiej na oddzielnych kartach konkursowym.

6. Na podstawie ustawy o rozliczeniach kosztów dochodów od nagrody zdobytej w grach, loteriach czy konkursach musi zostać odjęta zryczałtowana, czyli ustalona odgórnie, opłata w wysokości 10 proc. jej wartości. Dotyczy to jednak tylko wygranych, których koszt jest wyższy niż 2280 złotych. Należy pamiętać, że kwota podatku od nagrody dotyczy całej równowartości gratyfikacji, a nie tylko nadwyżki w stosunku do określonego limitu.

7. Szczegóły związane z opłaceniem podatku od nagród wygranych w konkursach są regulowane przez art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na jej podstawie osoba, która zdobyła jakąś gratyfikację, ma obowiązek odprowadzenia od niej konkretnej sumy określonej ryczałtem. Dotyczy to zarówno konkursów, jak i loterii czy różnych gier.  W przypadku nagrody rzeczowej, tu w tym przypadku sukni ślubnej wygrany musi uiścić żądaną sumę przed jej produkcją/ przed otrzymaniem nagrody .

8. Podatek od nagrody musi opłacić osoba, która tę nagrodę wygrała. Natomiast rozliczenie z urzędem skarbowym w ramach tej wygranej jest obowiązkiem Organizatora Konkursu. W tej sytuacji zwycięzca musi przekazać organizatorowi konkursu daninę w kwocie 10% wartości wygranej i nie musi wykazywać zdobytej sumy w corocznej deklaracji dochodowej.

 9. Ostateczna wartość nagrody zostanie ustalona przez Organizatora Konkursu i Zwycięzcę konkursu w momencie ustalenia ostatecznej wartości projektu sukni – nie może jednak wartość nagrody/ sukni ślubnej przekraczać 15 000 PLN brutto.

10. Dokładny termin realizacji i odbioru nagrody ustalają między sobą Organizator Konkursu i Zwycięzca nagrody. Jednakże Organizator konkursu zastrzega sobie prawo, aby Zwycięzca nagrody zgłosił się do jej realizacji w przeciągu 1 miesiąca od dnia wygrania nagrody, a odbiór nastąpił do końca 2024r.

11. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

12. W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) – dalej „RODO”, Organizator informuje, że:

A) Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza/karty konkursowej jest: Moszczyński Design Kamil Moszczyński   Widok 16 lok 13 00-023 Warszawa NIP
7451854446 REGON . 387066460 właściciel marki Moszczyński Design – MD Atelier

B) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji konkursu, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora rozumianego jako reklama własnych produktów oraz dochodzenie roszczeń i obrona praw, w celach wymaganych przez obowiązujące przepisy (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego)

C) Odbiorcami danych osobowych będą, podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi prawne, księgowe oraz doradcze oraz inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązującego prawa.

D) W celu uczestnictwa w Konkursie (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 (dalej: „RODO”)), czas przetwarzania danych upływa wraz z wygaśnięciem ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem.

E) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia i wyłonienia zwycięzcy konkursu przez Organizatora. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.

F) Przetwarzania, utrwalenia wizerunku Zwycięzcy w Konkursie w formie fotografii cyfrowej lub nagrania wideo i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”.

13. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia  19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

14. Dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z konkursem lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Organizatora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń związanych  z Konkursem szczegółowo określa Kodeks cywilny.

15. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

16. Wszelkie pytania i uwagi można kierować poprzez adres email Organizatora: mdateliereu@gmail.com